_______
Tekst alternatywny
OBÓZ LETNI ŁEBA 2019
IX. Puchar Solny 11.V.
Z U M B A 27.V.
78. Zgrupowanie ASW 14.VI.
Egzamin Karate 17.VI.
Brazylijskie JIU-jITSU 22.
Tekst alternatywny
3 medale - Żory
6 medali - Starachowice
8 medali - Malanów
5 medali - Wołów
16 medali - Nysa
Zobacz wszystkie sukcesy
Tekst alternatywny
Tekst alternatywny
Tekst alternatywny


RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski-Zdzieszowice (ASW). Klub będzie przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu realizacji działań statutowych Klubu, promocji Klubu. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego. 

Prawo do sprzeciwu:
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności.

Klub będzie przechowywać dane przez okres Pana/Pani członkostwa lub realizacji projektów, w których Klub bierze udział. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie członkom Zarządu lub osobom upoważnionym przez Zarząd, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
d) przenoszenia danych, 
 e) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić Pana/Pani uczestnictwo w działaniach statutowych podejmowanych przez Klub, realizowanych projektach. 

Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: 
- uprawnione organy publiczne, 
- podmioty dostarczające korespondencję, 
- podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji, 
- podmioty świadczące usługi zdrowotne i usługi ubezpieczeniowe, 
- podmioty organizujące zawody, seminaria, obozy i inne formy zgrupowań i zajęć sportowo-rekreacyjnych wynikających ze statutu ASW. 
- podmioty, których działania są niezbędne dla celów realizacji statutowej działalności ASW. 

Informujmy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień może Pan/Pani skorzystać, kontaktując się z Administratorem danych pisemnie lub przez e-mail: lub

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Utworzono: 03-10-2018, godz.: 13.31

< Poprzedni   Następny >


regulamin serwisu | linki | pliki do pobrania | dzieci w karate
www.ASW24.pl '1994-2019'
© copyright by pablo