Z
Tekst alternatywny
Karate - Zdzieszowice 3.IX.
Karate - Tarnów Op. 4.IX.
Karate - Kąty Op. 7.IX.
Zobacz, gdzie startujemy
Tekst alternatywny
6 medali - Wodzisław
1 medal - Wieliczka
11 medali - Żory
2 medale - Kobierzyce
9 medali - Lubin
Zobacz wszystkie sukcesy
Tekst alternatywny
Tekst alternatywny
Tekst alternatywny
Tekst alternatywny


REGULAMIN AKADEMII

REGULAMIN AKADEMII

ostatnia aktualizacja: 13-08-2018§1. Organizator zajęć

§2. Terminy zajęć

§3. Grupy treningowe

§4. Dni wolne od zajęć

§5. Warunki uczestnictwa w kursach

§6.1 Opłaty 

§6.2 Regulamin wpłacania składek

§6.3 Sposoby wnoszenia opłat

§7. Prawa uczestnika zajęć

§8. Kary dla Członków Akademii

§9. Szkody i odpowiedzialność 

 


§1. Organizator zajęć


Zajęcia prowadzi Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski - Zdzieszowice  (ASW) z siedzibą w Gogolinie przy ul. Róż 19/2, której prezesem jest Paweł Papoń, wiceprezesem Iwona Kielian, a skarbnikiem Magdalena Papoń.


§2. Terminy zajęć


Zajęcia odbywają się w trybie rocznym, w trakcie trwania roku szkolnego (10 miesięcy, od września do czerwca każdego roku), oraz w okresie wakacyjnym po wcześniej ustalonym terminie. Aktualny plan treningów znajduje się w ImageGRAFIKU ZAJĘĆ. Nie prowadzimy zajęć cyklicznie, na kursy można zapisać się w dowolnej chwili przez cały rok.


§3. Grupy treningowe


Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych Instruktorów Sportu, posiadających odpowiednie kwalifikacje.

 - KARATE KYOKUSHIN ZDZIESZOWICE
 - KARATE KYOKUSHIN TARNÓW OPOLSKI
 - KARATE W PRZEDSZKOLU KĄTY OPOLSKIE

 - BRAZYLIJSKIE JIU JITSU i MMA TARNÓW OPOLSKI i ZDZIESZOWICE (dodatkowo)


§4. Dni wolne od zajęć


- w dniach ustawowo wolnych od pracy i nauki szkolnej, w których szkoły, basen i obiekty sportowe, w których prowadzimy zajęcia, są zamknięte

- w dniach, w których na terenie w/w miejsc odbywają się imprezy okolicznościowe, które zaplanował zarządca obiektu

- w związku z sytuacjami losowymi (wypadek trenera, itp.)

Akademia zobowiązuje się do umieszczenia na stronie, odpowiednio wcześniej, informacji o zmianie lub odwołaniu zajęć


§5. Warunki uczestnictwa w kursach


- stosowanie się do ImageEtykiety DOJO - pisemne potwierdzenie

- wypełnienie i oddanie trenerowi poniższych dokumentów:

ImageDEKLARACJI CZŁONKOSTWA W AKADEMII

ImageREGULAMINU WPŁACANIA SKŁADEK

ImageREGULAMINU AKADEMII

ImageETYKIETY DOJO

- posiadanie własnego ubezpieczenia NNW (może być w szkole, pracy, przedszkolu, itp.)

- brak przeciwwskazań zdrowotnych

- opłacenie składki członkowskiej za bieżący miesiąc

- zakup Kimona od drugiego miesiąca zajęć


§6.1 Opłaty - uwaga różne rachunki bankowe!


Aktualne opłaty za kursy przewidziane są w cenniku w zależności od sekcji, grupy, wieku i miejscowości, w której prowadzimy zajęcia:

ImageGrafik zajęć

§6.2

ImageRegulamin Wpłacania Składek - akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem uczęszczania na zajęcia, które prowadzi nasza Akademia. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 z późniejszymi poprawkami z dnia 10 sierpnia 2016.

§6.3

Opłaty za treningi  można wnosić na dwa sposoby:

a) osobiście u trenera przed każdymi zajęciami lub po zakończeniu wszystkich treningów w danej grupie w danym dniu

lub:

b) wpłacając na konto Akademii (wyłącznie grupy Karate Kyokushin, pozostałe u Instruktorów):

Bank Spółdzielczy Krapkowice
oddział w Tarnowie Opolskim
nr rachunku: 40 8884 1027 2003 0019 0147 0001
Opłaty za Zgrupowania Szkoleniowe, egzaminy i inne wyjazdy, Fitness, Joga
można wnosić tylko:

a) osobiście u trenera przed każdymi zajęciami lub po zakończeniu wszystkich treningów w danej grupie w danym dniu
Opłaty za Obozy Letnie 
można wnosić tylko:

a) wpłacając na subkonto Akademii:

Bank Spółdzielczy w Gogolinie
nr rachunku: 03 8883 0005 2001 0012 3884 0001

 


§7. Prawa uczestnika zajęć


Uczestnik, który spełnia kryteria zapisane w §5. Regulaminu Akademii ma prawo na podstawie  §12. ust. c-f Statutu Akademii do:

a) czynnego udziału w treningach

b) reprezentowania akademii podczas zawodów sportowych

c) po otrzymaniu zgody od Kierownika Ośrodka do uczestniczenia w egzaminie na wyższy stopień uczniowski Kyu i Junior Kyu oraz do uczestniczenia w egzaminie na stopień Mistrzowski DAN,

d) wyjazdu na Zgrupowania Szkoleniowe, Seminaria i Obozy Letnie

e) udziału w pokazach i innych imprezach organizowanych przez Akademię


§8. Kary dla Członków Akademii


Wszyscy uczestnicy naszych zajęć, za niewłaściwe zachowanie mogą zostać ukarani w następujący sposób:

a) upomnienie ustne przez trenera, w obecności innych trenujących

b) zawieszenie w prawach Członka omówionych w  §7. Regulaminu Akademii na okres:

     > 1 miesiąca,

     > 3 miesięcy,

     > 6 miesięcy,

c) wydalenie z Akademii na skutek złamania  §7. c. Regulaminu Akademii lub nieuzasadnionego użycia umiejętności nabytych podczas zajęć poza salą ćwiczeń lub innymi niestosownymi zachowaniami, które wymagają takiej decyzji.


- Kary opisane w  §8. ust. a. Regulaminu Akademii może zastosować trener, bez konieczności konsultacji z Władzami Akademii.

- Kary opisane w  §8. ust. b. Regulaminu Akademii może zastosować trener po konsultacji z minimum drugim trenerem, bez konieczności konsultacji z Władzami Akademii.

- Kary opisane w  §8. ust. c. Regulaminu Akademii może wnioskować trener w porozumieniu z minimum drugim trenerem do Władz Akademii, które podejmują decyzję w danej sprawie podczas Zebrania Zarządu Akademii.

- W nadzwyczajnych przypadkach Członek Klubu może wnioskować do Władz Akademii o zawieszenie bezwzględne na okres 12 miesięcy.


§9. Szkody i odpowiedzialność


Za szkody materialne wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników kursów, związane z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu lub niewłaściwym zachowaniem na sali, odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku osób dorosłych odpowiadają oni sami za siebie.


Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Akademii podczas Zebrania Zarządu  (12-01-2011)

Późniejsze zmiany z dnia 10-08-2016 

 

 regulamin serwisu | linki | pliki do pobrania | dzieci w karate
www.ASW24.pl '1994-2018'
© copyright by pablo